Kenmerken
Start Omhoog Kenmerken Toelichting tabellen Bladindeling Tabel Uitgavejaar Tabel per Kaartblad

 

 

Overzicht en kenmerken van de te onderscheiden Edities

TK 1:50.000 kleurendruk  

1885-1982  

   

1.     TMK-uitgaven en TMK-herdrukken 1885-1930/'39

Algemene kenmerken:
l In Bonneprojectie
l In kwartbladen (I t/m IV) of in halve bladen (West | Oost)
l Zonder of met vierkantennet
l Kleurgebruik: kleuren en zijn over de zwartdruk heengedrukt; aan de kleuren komt geen zelfstandige betekenis toe (behalve o.a. gemeentegrenzen: geel); weidegrond bij TMK-uitgaven ongekleurd, bij NTK-uitgaven lichtgroen.
l Geen TMK-kleurendrukuitgaven verschenen van de bladen 1, 2, 24-W, 36 en 59-W

 

1.1.   TMK-uitgaven 1885-1908,
in kwartbladen (I t/m IV), zonder vierkantennet

1.2.   TMK-uitgaven 1909-1923,
in kwartbladen (I t/m IV), zonder vierkantennet

 Aanduiding in tabellen: paars

 Bijzondere kenmerken:

            l Vanaf 1909 is het jaar van uitgave consequent (als zodanig) op de kaartbladen vermeld; vóór 1909 is meestal alleen het jaar van herziening vermeld.

 Opmerkingen:

[1] De aanduiding "TMK" is ontleend aan de naam van de kaart, zoals vermeld op het titelblad van de eerste, tussen 1850 en 1864 (in zwartdruk) verschenen uitgaven : "topographische en militaire kaart van het koningrijk der nederlanden".

TMK-uitgaven zijn vooral wat betreft kaarttekening en kleurgebruik te onderscheiden van NTK-uitgaven (zie 2.1). Bij TMK-uitgaven zijn de kleuren over de zwartdruk heengedrukt; aan de kleuren komt in het algemeen geen zelfstandige betekenis toe. Opvallend is het verschil in de aanduiding van weidegrond: bij TMK-uitgaven ongekleurd (grijs gerasterd), bij NTK-uitgaven lichtgroen.

[2] Op (het etiket van) de oudste uitgaven in kleurendruk is een enigszins afwijkend lettertype gebruikt voor de bladnaam.

[3] Op de oudste bladen is het kleurgebruik niet altijd consequent; zo is de al dan niet gele inkleuring van "Zandstuiving en vlakte" en van "Duinen" niet op alle kaartbladen gelijk toegepast. Bij de uitgaven van na circa 1905 valt op dat de "waterfileerlijntjes" in de (verder met blauw ingekleurde) Rivieren geleidelijk zijn verdwenen; in de verklaring van 1910 is dit voor het eerst aangeduid.

[4] Vermelding jaartallen:

- (a) verkenning: eerst vanaf 1909 consequent op etiket vermeld;

- (b) (gedeeltelijke) herziening:

- in ovaaltje(s) "herzien [jaartal]" (op etiket): van circa 1885 t/m 1908;

- vanaf 1909 consequent vermeld op etiket, maar niet in ovaaltjes;

- voorkomende teksten m.b.t. jaartallen herziening:

"Herzien / Gedeeltelijk herzien in [-] / van [-] tot [-]", 

"Bijgewerkt / Bewerkt / Omgewerkt volgens / naar de gegevens / opgaven [der Militaire Verkenningen (...) / der Waterstaatskaart (...) / van district-ingenieurs (...)] van [-]",

"Hoogtemetingen verricht in [-] /van [-] tot [-]";

- (c) uitgave:

- op oudste uitgaven geen vermelding; vanaf circa 1893 veelal wel vermelding in ovaaltje op etiket (hetzij enkel jaartal, hetzij "uitgave" plus jaartal); vanaf 1893 soms, en vanaf 1909 consequent vermeld in diagrammetje "Uitgave der kwartbladen" i.p.v. in ovaaltje;

- op militaire kaarten (hierna: "MK"): jaartal na vermelding "Manoeuvrekaart" / "Kaart ten behoeve der manoeuvres" / o.i.d.

[5] Op sommige exemplaren zijn de op het etiket vermelde gegevens gelijk, maar is de kaartinhoud – meestal alleen wat betreft tekst / getallen en aanduiding verharde wegen ‑ niet identiek (zie tabel Kaartbladen per uitgavejaar).

[6] Van sommige uitgaven bestaan zowel exemplaren met een jaartal in een ovaaltje, als exemplaren met hetzelfde jaartal in een diagrammetje "Uitgave der kwartbladen". Ook die uitgaven zijn wat betreft kaartinhoud niet altijd identiek.

[7] Exemplaren (in kwart- of halve bladen) mét vierkantennet zijn altijd herdrukken uit de periode vanaf 1923 (zie TMK-uitgaven 1.3 en 1.4).

[8] Volgens de Bladwijzer van 1 januari 1910 waren kleurendruk-uitgaven van de bladen 20, 26, 29 en 35 niet in kwartbladen, maar in halve bladen verdeeld / uitgegeven. Volgens de Bladwijzer van 1 januari 1916 waren alle bladen die in kleurendruk werden uitgegeven, in kwartbladen verdeeld.

[9] Aanduiding jaartallen (op etiket):

                                                                               

Uitgave der

kwartbladen

I

1895

II

1895

III

1895

IV

1895

 Verschenen uitgaven:

- Zie Tabellen.

- NB. De uitgaven van vóór 1900 zijn niet alle bekend/geïnventariseerd; de in de periode 1900-1923 verschenen uitgaven wel.

1.3.   TMK-uitgaven 1900/'07-1923, in kwartbladen (I t/m IV):
herdrukken (1923-1939), met vierkantenne

Aanduiding in tabellen: paars met "+" (groen)  

Bijzondere kenmerken:
l Het betreft ongewijzigde herdrukken van TMK-uitgaven 1900/'07-1923.
l Herkenbaar aan: het (stafbladsgewijs genummerde) vierkantennet bij uitgaven 1900/'07-1923, waarbij het jaar van uitgave op het etiket is vermeld in een diagrammetje "Uitgave der kwartbladen".
l Vermelding gegevens overeenkomstig de herdrukte uitgave; geen vermelding jaar
herdruk.

Opmerkingen:

[1] Eerst de Catalogus 1 augustus 1925 (blz. 36) vermeldt: "De bladen worden in den vervolge van een vierkantennet voorzien".

[2] Het vierkantennet is stafbladsgewijs genummerd.

[3] Herdrukken van kwartbladen zijn nooit als herdrukken in de catalogi vermeld.

[4] Gewijzigde herdrukken zijn niet bekend.

[5] Zie ook TMK-herdrukken 1925/'26'28 in halve bladen met vierkantennet (1.4) en nieuwe herziene TMK-uitgaven 1923-1930 in halve bladen met vierkantennet (1.5).

[6] In de periode 1926-1930/'39 zijn ook nieuwe NTK-uitgaven verschenen (zie 2).

[7] Aanduiding jaar van uitgave (op etiket):

Uitgave der

kwartbladen

I

1913

II

1913

III

1913

IV

1913

Verschenen zijn, voor zover bekend, herdrukken van de volgende uitgaven:

- blad 7 (1917)            - blad 25 (1913)          - blad 32 (1909/11)     - blad 49 (1914)

- blad 11 (1909)          - blad 26 (1916)          - blad 37 (1920)          - blad 50 (1921)

- blad 12 (1909)          - blad 27 (1916)          - blad 38 (1914)          - blad 51 (1912)

- blad 17 (1914)          - blad 28 (1917)          - blad 43 (1911)          - blad 53 (1916)

- blad 22 (1915)          - blad 30 (1914)          - blad 45 (1907)          - blad 54 (1923)

NB. Mogelijk zijn er meer uitgaven van vóór 1923 in kwartbladen met vierkantennet herdrukt.

1.4.   TMK-uitgaven 1900/'05-1923:
herdrukken 1925/'26/'28, in halve bladen (West | Oost), met vierkantennet

Aanduiding in tabellen: paars/groen (paars = jaartal herdrukte uitgave / groen = jaar herdruk)

Bijzondere kenmerken:
l Het betreft herdrukken van TMK-uitgaven 1900/'05-1923; soms enigszins gewijzigd.
l Herkenbaar aan: het (stafbladsgewijs genummerde) vierkantennet bij uitgaven 1900/'05-1923, waarbij het jaar van uitgave op het etiket is vermeld in een diagrammetje "Uitgave der halve bladen".
l Vermelding (overige) gegevens: overeenkomstig de herdrukte uitgave; geen vermelding jaar herdruk.

Opmerkingen:

[1] De wijzigingen betreffen, voorzover aanwezig, vrijwel uitsluitend opschriften (tekst en getallen) op de kaart.

[2] Het vierkantennet is stafbladsgewijs genummerd.

[3] Anders dan de herdrukken in kwartbladen met vierkantennet, zijn de herdrukken in halve bladen wel in de catalogi terug te vinden.

Zie catalogi en/of aanvullingen:

- 1925 (11 februari 1925 en 1 augustus 1925),

- 1926 (3 maart 1926 en 3 november 1926) en

- 1928 (23 juli 1928).

Daarin zijn deze herdrukken aangeduid als uitgaven in halve (West- en Oost-) bladen. Slechts een enkele keer zijn ze ook als herdruk aangeduid; zo vermeldt de Catalogus 11 februari 1925 bij blad 15, uitgave 1909 "ongewijzigde herdruk in halve bladen".

[4] Zie ook TMK-herdrukken 1923-1939 in kwartbladen met vierkantennet (1.3) en nieuwe herziene TMK-uitgaven 1923-1930 in halve bladen met vierkantennet (1.5).

[5] In de periode 1926-1930/'39 zijn ook nieuwe NTK-uitgaven verschenen (zie 2).

[6] Aanduiding jaar van uitgave (op etiket):

Uitgave der

halve bladen

W

 

1915

O

 

1915

Verschenen zijn herdrukken van de volgende bladen:

- blad nr. (uitgavejaar / jaar herdruk)

- blad 4 (1922/1926)              - blad 14 (1918/1925)      - blad 55 (1914/1926)

- blad 5 (1908/1925)              - blad 15 (1909/1925)     - blad 56 (1914/1926)

- blad 8 (1917/1926)              - blad 19 (1915/1926)     - blad 59-Oost (1905/1925)

- blad 9 (1920/1928)              - blad 24 (1917/1926)     - blad 61-Oost (1911/1925)

- blad 10 (1909/1926)            - blad 47 (1915/1926)     - blad 62 (1906/1925)

- blad 13 (1918/1926)            -blad 52 (1920/1928)

1.5.   TMK-uitgaven 1923-1930/'39,
in halve bladen (West | Oost), met vierkantennet

Aanduiding in tabellen: groen

Bijzondere kenmerken:

            l Het betreft nieuwe (herziene) TMK-uitgaven, geen herdrukken.

            l Vermelding van jaar uitgave in diagrammetje "Uitgave der halve bladen"; tevens

            vermelding van jaar/jaren verkenning en/of (gedeeltelijke) herziening.

            l Het vierkantennet is stafbladsgewijs genummerd.

Opmerkingen:

[1] Uitgave 1923 van blad 54 is niet verschenen in hlave, maar in kwartbladen, zonder én met vierkantennet.

[2] In de periode 1926-1930/'39 zijn ook nieuwe NTK-uitgaven verschenen (zie 2).

[3] Zie ook TMK-herdrukken 1923-1939 in kwartbladen met vierkantennet (1.3) en TMK-herdrukken 1925/'26'28 in halve bladen met vierkantennet (1.4).

[4] Aanduiding jaar van uitgave (op etiket):

Uitgave der

halve bladen

W

 

1925

O

 

1925

Verschenen zijn de volgende uitgaven:

- Uitgave 1923: blad 42, 48;                          - Uitgave 1926: blad 41;

- Uitgave 1924: blad 3, 20, 31**;                   - Uitgave 1927: blad 45, 51-Oost, 60;

- Uitgave 1925: blad 34, 39**, 44;                 - Uitgave 1930: blad 51-West.

 ** = Hiervan zijn niet identieke exemplaren met hetzelfde uitgavejaar bekend; t.a.v. blad 31 betreft het onder meer een (gedeeltelijk gewijzigde) herdruk uit de jaren '40.   

1.6.   Gedeeltelijk gewijzigde TMK-uitgaven (mobilisatie) 1939,
in halve bladen (West | Oost), met vierkantennet

Aanduiding in tabellen: groen met "m"

Bijzondere kenmerken:

            l Betreft TMK-uitgaven met vermelding "Ged. gewijzigd; uitgave 1939".

            l Vermoedelijk vervaardigd i.v.m. de algehele mobilisatie 1939.

            l Het vierkantennet is stafbladsgewijs genummerd.

Opmerkingen:

[1] Deze uitgaven zijn vermoedelijk vervaardigd i.v.m. de mobilisatie 1939.

[2] De drukkwaliteit is tamelijk onscherp en rafelig.

[3] Op de achterzijde van de kaartbladen is over het oorspronkelijke uitgavejaar een zwart blokje gedrukt.

[4] De wijzigingen betreffen vooral het verharde wegennet.

[5] Ook van NTK-uitgaven zijn ged. gewijzigde uitgaven 1939 verschenen (zie 2.4).

[6] Aanduiding jaar van uitgave (op etiket):

Uitgave der

halve bladen

W

 

1939

O

 

1939

Verschenen zijn de volgende gedeeltelijk gewijzigde uitgaven 1939:

- blad 39 = gedeeltelijk gewijzigde versie van uitgave 1925)

                NB. van blad 39 bestaat ook een NTK-uitgave 1939 (zie 2.2.)

- blad 45 = gedeeltelijk gewijzigde versie van uitgave 1927)

- blad 51 = gedeeltelijk gewijzigde versie van uitgave W-1930 | O-1927.

2.     NTK-uitgaven 1926-1940/'45
In Bonneprojectie / stereografische projectie
In halve bladen (West | Oost), met vierkantennet

Algemene kenmerken:
l In Bonneprojectie (zoals TMK-uitgaven), echter
l vanaf 1935 ook in stereografische projectie
l In halve bladen (West | Oost)
l Met vierkantennet
l Van TMK afwijkende kaarttekening
l Kleurgebruik: aan de kleuren komt (anders dan bij de TMK) zelfstandige betekenis toe; weidegrond bij NTK-uitgaven lichtgroen (bij TMK-uitgaven ongekleurd)
l Vervallen bladen: 24-W, 36-W, 59-W en 61-W

  

2.1.   NTK-uitgaven 1926-1939, in halve bladen (West | Oost), met vierkantennet (in Bonneprojectie)

Aanduiding in tabellen: rood

Bijzondere kenmerken:

            l Het vierkantennet is stafbladsgewijs genummerd.

Opmerkingen:

[1] De aanduiding "NTK" is ontleend aan de Catalogus 15 maart 1927, waarin deze nieuwe kaartuitgaven zijn aangeduid als "Eerste uitgave nieuwe topographische kaart 1:50.000".

[2] De kaarttekening en het kleurgebruik van de NTK-uitgaven is duidelijk anders dan van de TMK-uitgaven (zie 1.1).

[3] Aanduiding jaar van uitgave (op etiket):

Uitgave der

halve bladen

W

 

1928

O

 

1928

Verschenen zijn de volgende uitgaven (O = Oostblad | W = Westblad):                

- 1926: blad 18, 23, 35, 36 (Oostelijke helft);  

- 1927: blad 29;

- 1928: blad 12, 46-O, 61-O, 62-O;

- 1929: --;  

- 1930: blad 1, 2, 46-W, 57, 62-W; verklaring

- 1931: blad 11, 26-W, 58;  

- 1932: blad 5, 6, 10, 17, 26-O, 32, 40-O;  

- 1933: blad 8, 13, 15, 20, 21-W, 27-W, 33-O, 40-W;  

- 1934: blad 3, 7, 16, 21-O, 27-O, 33-W; verklaring;

- 1935: blad 14-O, 18, 22, 23, 28-O, 29, 35;    

- 1936: blad 28-W;

- 1937: blad 34-W, 41-O, 52;

- 1938: blad 34-O, 41-W, 46-O, 58-W, 61-O; verklaring;    

- 1939: blad 46-W 

- 1940: -- (alleen uitgaven in /aangepast aan stereografische projectie; zie NTK-2.2 / 2.3).

NB. Zie voor de periode 1926-1930/'39 ook: TMK-uitgaven (1.5 en 1.6) en -herdrukken (1.3 en 1.4), alsmede NTK-uitgaven 2.2-2.4.

2.2.   NTK-uitgaven 1935-1945, als 2.1, echter (fotogrammetrische kaart) in stereografische projectie

Aanduiding in tabellen: rood met "s"

Bijzondere kenmerken:

            l Nieuwe "fotogrammetrische kaart in stereografische projectie".

            l Deze kaartbladuitgaven sluiten niet aan op de uitgaven in Bonneprojectie.

            l Het vierkantennet is landelijk genummerd, i.p.v. stafbladsgewijs.

Opmerkingen:

[1] Nieuwe topografische kaart in stereografische projectie, vervaardigd met behulp van luchtfotogrammetrie, waarbij bij de assen van het coördinatenstelsel (dat van de Rijksdriehoeksmeting) wordt uitgegaan van de meridiaan (de y-as) van de OLV-toren te Amersfoort; het centrale punt (het snijpunt met de x-as) ligt daarbij op die toren.

Bij de kaart in Bonneprojectie werd bij de assen van het coördinatenstelsel (dat van Kraaijenhof) uitgegaan van de meridiaan van de Westertoren te Amsterdam, waarbij het centrale punt even ten zuid-oosten van Chaam ligt.

Zie "gegevens betreffende de nieuwe kaart in stereografische projectie".

(Ongedateerd gestencild vel, waarin wordt verwezen naar de "Aanschrijving D.v.D. van 9 juli 1935, Geheim Litt.M.115").

[2] Omdat de assenstelsels niet parallel lopen en een kleine hoek met elkaar maken, sluiten deze kaartbladuitgaven niet precies aan op de uitgaven in Bonneprojectie.

[3] Op (de achterzijde van) de kaartbladen is vermeld "De coördinaten der hoeken van het blad zijn uitgedrukt in het stelsel der Rijksdriehoeksmeting", en soms ook: "[...] ten opzichte van het nulpunt van het vierkantennet"; en "De telling der meridianen is toegepast ten opzichte van Greenwich".

[4] Het nulpunt van het (landelijk genummerde) vierkantennet is zodanig gekozen, dat de waarden op de x-as zowel als op de y-as positief zijn.

[5] Aanduiding jaar van uitgave (op etiket):

Uitgave der

halve bladen

W

 

1935

O

 

1936

Verschenen zijn de volgende uitgaven (O = Oostblad | W = Westblad):

- 1935: blad 44-W;                                                                - 1941: --

- 1936: blad 38-O, 44-O, 49-O, 50-W;                                 - 1942: --

- 1937: blad 38-W;                                                                - 1943: blad 49-W*; verklaring;

- 1938: blad 50-O;                                                                 - 1944: blad 48-O.

- 1939: blad 37;                                                                     - 1945: --

- 1940: blad 25-O ("Tijdelijke uitgave"), 32, 43, 47;             

* = Op de achterzijde van dit blad is vermeld: "Commissariaat voor de belangen van de v.m. Nederlandsche Weermacht. | Topgrafische Dienst.".

    NB. Niet bekend is of de uitgaven 1941-1945 inderdaad in die periode zijn verschenen.

    NB. Zie voor de periode 1935-1945 ook NTK-uitgaven 2.1, 2.3 en 2.4.

    In de periode 1940-1944 is voorts onder meer een (landsdekkende) Duitse uitgave van de op de NTK gebaseerde "Topografische Karte der Niederlande 1:50.000" vervaardigd.

2.3.   NTK-uitgaven 1939-1945 in Bonneprojectie, als 2.1, echter: aangepast aan de stereografische projectie

Aanduiding in tabellen: rood met "a"

Bijzondere kenmerken:

            l Deze kaartbladuitgaven sluiten aan op de nieuwe "fotogrammetrische kaart in

            stereografische projectie", maar niet op de oude uitgaven in Bonneprojectie.

            l Het vierkantennet is landelijk genummerd, i.p.v. stafbladsgewijs.

Opmerkingen:

[1] Op de kaartbladen is vermeld: "Bonneprojectie, aangepast aan de stereografische projectie".

[2] Deze kaartbladuitgaven zijn zodanig gedraaid t.o.v. de 'oude' uitgaven in Bonneprojectie, dat ze aansluiten op de nieuwe uitgaven in stereografische projectie, maar niet op de 'oude' in Bonneprojectie.

[3] Aanduiding jaar van uitgave (op etiket):

Uitgave der

halve bladen

W

 

1939

O

 

1939

Verschenen zijn, voor zover bekend, de volgende uitgaven (O = Oostblad | W = Westblad):

- 1939: blad 39*;                                            NB. Zie ook NTK-uitgaven 2.1 / 2.2 / 2.4.

- 1940: 58-O, 62-O;                                       NB. Zie ook NTK-uitgaven 2.2.

* = Van blad 39 bestaat ook een TMK-uitgave, "ged. gewijzigd 1939" (zie 1.6).

NB. In de periode 1946-1960 zijn van vele kaartbladen uitgaven verschenen in bonneprojectie, aangepast aan de stereografische projectie; zie 3.1.

2.4.   Gedeeltelijk gewijzigde NTK-uitgaven (mobilisatie) 1939

Aanduiding in tabellen: rood met "m"

Bijzondere kenmerken:

            l Het betreft NTK-uitgaven in Bonneprojectie met vermelding "Ged. gewijzigd; uitgave 1939".

            l Vermoedelijk vervaardigd i.v.m. de algehele mobilisatie 1939.

            l Het vierkantennet is stafbladsgewijs genummerd.

Opmerkingen:

[1] Op de achterzijde van de kaartbladen is over het oorspronkelijke uitgavejaar een zwart blokje gedrukt.

[2] De wijzigingen betreffen vooral het verharde wegennet.

[3] Aanduiding jaar van uitgave (op etiket):

Uitgave der

halve bladen

W

 

1939

O

 

1939

Verschenen zijn de volgende gedeeltelijk gewijzigde uitgaven 1939:

- blad 32 (=gedeeltelijk gewijzigde versie van uitgave 1932);

- blad 57 (=gedeeltelijk gewijzigde versie van uitgave 1930).

        NB.   Zie ook NTK-uitgaven 1939: 2.1 / 2.2 / 2.3.

         Zie ook gedeeltelijk gewijzigde TMK-uitgaven 1939 (1.6).

2.A.   NB. Duitse en Geallieerde TK-uitgaven 1940-1944/'45

l In de periode 1940-1944/'45 zijn – naast enkele nieuwe kaartbladuitgaven van de Nederlandse editie van de TK 1:50.000 (NTK-uitgaven) – de volgende geactualiseerde bewerkingen van de vooroorlogse NTK-uitgaven (in stereografische projectie) vervaardigd:

- [1] De Duitse militaire "Topografische Karte der Niederlande 1:50.000" 1940-1944

- Het betreft een volledig landsdekkende kaartuitgave, overeenkomstig de Nederlandse kaartbladindeling. Van alle vooroorlogse bladen zijn (soms meerdere) geactualiseerde versies vervaardigd.

- De kaarten waren kennelijk "Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt!".

- Aanvankelijk verschenen de kaarten als "Sonderausgabe" of als "Truppenkarte"; vanaf 1942 ook als "Heereskarte".

- [2] De Britse militaire kaartserie "Netherlands 1:50,000 G.S.G.S. No 4083 1939-1940"

- Het betreft een niet volledig landsdekkende kaartuitgave.

- De kaarten zijn geactualiseerde versies van de vooroorlogse NTK-uitgaven.

 - [3] De Canadese militaire kaartserie "Holland 1:50,000 Army Group series No 45" van de First Canadian Army, 1945

- Het betreft een niet volledig landsdekkende kaartuitgave.

- De kaarten zijn geactualiseerde versies van de vooroorlogse NTK-uitgave

Deze uitgaven zijn niet in de tabellen aangegeven.

l NB. Een Amerikaanse militaire kaartserie van Nederland op de schaal 1:50.000 is, voor zover bekend, niet vervaardigd; wel zijn militaire kaarten op de schaal 1:25.000 van omstreeks 1944 bekend (US Army, Army Map Service).

l Zie nader: dr. B.C. de Pater, drs. B. Schoenmaker e.a., Grote Atlas van Nederland 1930-1950, Uitgeverij Atlas Maior, Zierikzee, 2005, blz. 110-355 en blz. 549-550.

 

3.     TK-uitgaven 1946-1982
Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie
In halve bladen (West | Oost), met vierkantennet

Algemene kenmerken:
l "Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie", echter
l t/m 1957 ook in "Bonneprojectie, aangepast aan de stereografische projectie"
l In halve bladen (West | Oost)
l Met landelijk genummerd vierkantennet
l Vervallen bladen: 55-O (laatste uitgave: 1950), 56-W (laatste uitgave: 1959
l NB. De editie 1983 onderscheidt zich van de uitgaven 1946-1982 vooral door de bij die editie gebruikte schreefloze letter.

 

3.1.   TK-uitgaven 1946-1959/'60

 Aanduiding in tabellen: - 'standaarduitgave': blauw   - variant 2: zwart

                                             - variant 1: blauw met "a"             - variant 3: blauw / zwart met/ ®"

Bijzondere kenmerken:

l Het uiterlijk van deze kaartbladuitgaven is vrijwel gelijk aan de vooroorlogse NTK-uitgaven. Bij de nieuwere uitgaven, vanaf ongeveer 1953/'54, is het gebruikte lettertype iets breder en vetter dan bij de oudere.

l Het kleurgebruik in deze uitgaven verschilt van de uitgaven van na 1959/'60 (vergelijk TK-uitgaven 3.2 en 3.3):

- aaneengesloten bebouwing in stedelijk gebied: rood

- overige bebouwing: zwart

- verharde wegen (hoofd- en secundaire): rood

l Vanaf 1957 zijn álle kaartbladuitgaven (behalve blad 16-Oost, uitgave 1957) in stereografische projectie. Tot 1957 zijn ook kaartbladen uitgegeven in "Bonneprojectie, aangepast aan de stereografische projectie"; zie variant 1.

 Drie varianten (naast de 'standaarduitgave'):

l variant 1: Uitgaven in "Bonneprojectie, aangepast aan de stereografische projectie";

l variant 2: Uitgaven 1950/1951 in 'beperkte kleurendruk'; de kleuren lichtgroen, geel en paars zijn niet gebruikt; weide, heide en zandgronden zijn daardoor ongekleurd;

l variant 3: Uitgaven 1951 en 1958 ("nooduitgaven"), waarop wegen en spoorwegen ragfijn zijn voorgesteld.

 Opmerkingen:

[1] TK staat voor topografische kaart. De aanduiding topgrafische kaart van het koninkrijk der nederlanden wordt (voor het eerst) vermeld in de catalogus van de Topografische Dienst van september 1956; later (in de jaren '60) wordt de kaart aangeduid als: topgrafische kaart van nederland.

[2] Van verschillende kaartbladen waren volgens de catalogus 1956 nog geen naoorlogse kleurendrukuitgaven verkrijgbaar, maar wel zwart-rooduitgaven 1949.

[3] Van sommige van die kaartbladen zijn echter wel utm-kleurendrukuitgaven 1951 bekend (serie M733, "dienstgeheim").

[4] De uitgaven 1960 van de bladen 24, 49-W, 53 en 54, zijn gelijk aan de uitgaven 1960/'61 (zie 3.2).

Verschenen uitgaven:

- Zie Tabellen.  

3.2.   TK-uitgaven 1960-1961

Aanduiding in tabellen: groen

Bijzondere kenmerken:

l Het kleurgebruik in deze uitgaven verschilt van de uitgaven vóór en na 1960/'61 (vergelijk TK-uitgaven 3.1 en 3.3):

- aaneengesloten bebouwing in stedelijk gebied: roze-rood

- overige bebouwing: zwart

- verharde hoofdwegen: rood

- verharde secundaire wegen: oranje

l Vanaf 1957 zijn álle kaartbladuitgaven (behalve blad 16-Oost, uitgave 1957) in stereografische projectie. Tot 1957 zijn ook kaartbladen uitgegeven in "Bonneprojectie, aangepast aan de stereografische projectie"; zie variant 1.

Opmerkingen:

[1] De uitgaven 1960 van de bladen 13, 15-O, 17, 18, 31, 43-O en 62 zijn gelijk aan de uitgaven 1946-1959/'60.

[2] De uitgaven 1961 van de bladen 3-W+O zijn gelijk aan de uitgaven 1961/'62-1982. 

Verschenen uitgaven:

- Zie Tabellen.  

3.3.   TK-uitgaven 1961/'62-1982

Aanduiding in tabellen: rood

Bijzondere kenmerken:

l Het kleurgebruik in deze uitgaven verschilt van de uitgaven van vóór 1961/'62 (vergelijk TK-uitgaven 3.1 en 3.2):

- aaneengesloten bebouwing in stedelijk gebied: roze-rood

- overige (stenen) bebouwing: rood

- verharde hoofdwegen: rood

- verharde secundaire wegen: oranje.

l Het kleurgebruik vóór en na circa 1974 verschilt enigszins:

- vanaf circa 1974 is meer bebouwing (in stedelijk gebied) als aaneengesloten bebouwing aangemerkt (dus meer aaneengesloten roze-rood en minder rode blokken);

- tot circa 1974 zijn stenen en ijzeren opstallen in rood aangegeven en houten opstallen in zwart; daarna zijn álle opstallen in rood aangegeven.

Opmerkingen:

[1] Alléén de uitgaven 1961 van de bladen 3-W+O zijn overeenkomstig uitgaven 1961/'62-1982 (3.3); de overige uitgaven 1961 zijn overeenkomstig uitgaven 1960/'61 (3.2).  

Verschenen uitgaven:

- Zie Tabellen.

_____________________________________________________________________________________________________________

 Omhoog Kenmerken Toelichting tabellen Bladindeling Tabel Uitgavejaar Tabel per Kaartblad

Volgende